Sportlase nõusolek

sportlase_nousolek

Kui sportlaselt nõutakse dopingukontrolli, peab ta alla kirjutama järgmisele dokumendile:

Mul palutakse kinnitada, et

olen oma riigi dopinguvastase organisatsiooni dopinguvastastest reeglitest teadlik, järgin neid ja kohustun neist kinni pidama.Mul palutakse allkirjastada käesolev selle tagamiseks, et ma olen teadlik oma dopingukontrolliga seonduvate andmete kasutamisest dopinguvastastes programmides dopingu avastamiseks, tõkestamiseks ja ärahoidmiseks. Vormi allkirjastamine on kinnituseks selle kohta, et mind on vastavast andmete kasutamisest teavitatud ja ma annan selleks selgesõnalise loa.

Ma saan aru ja nõustun sellega, et

  • minu dopingukontrolliga seonduvaid andmeid kasutatakse dopinguvastaste programmide kontekstis – seda kirjeldatakse põhjalikumalt sportlase teabekogumikus, mille saan oma spordialaliidult või riiklikult dopinguvastaselt organisatsioonilt või leian Maailma Dopinguvastase Agentuuri (WADA) kodulehelt;
  • minu dopingukontrolliga seonduvate andmete kogumisega tegeleb sellel vormil osutatud testimisasutus, mis kannab põhivastutust minu andmete kaitse eest ning on pühendunud eraelu puutumatuse ja isikliku teabe kaitse rahvusvahelise standardi järgimisele;
  • testimisasutus kasutab andmehaldussüsteemi ADAMS minu dopingukontrolliga seonduvate andmete töötlemiseks ja haldamiseks ning nende avaldamiseks volitatud vastuvõtjatele (nt pädevad riiklikud dopinguorganisatsioonid, rahvusvahelised või rahvuslikud spordialaliidud, suurvõistluste korraldajad ja WADA), samuti kasutavad ADAMS-it minu laboritestide tulemuste töötlemiseks WADA akrediteeritud laborid, kuid neil on õigus juurdepääsuks vaid mitteidentifitseeritavaks muudetud, võtmega kodeeritud andmetele, millest ei selgu minu isik;
  • minu teavet vastuvõtvad isikud või organisatsioonid võivad paikneda väljaspool minu elukohariiki, sh Šveitsis või Kanadas, mõningates muudes riikides kehtivad andmete ja eraelu puutumatuse kaitse seadused ei pruugi olla võrdväärsed minu riigis kehtivate vastavate seadustega;
  • tulenevalt eelmainitud rahvusvahelisest standardist ja kooskõlas kohaldatava seadusega on mul oma dopingukontrolliga seonduvate andmete suhtes teatud õigusi, sealhulgas õigus andmetele juurde pääseda ning ebatäpseid andmeid parandada;
  • kui mul on mingeid küsimusi seoses oma dopingukontrolliga seonduvate andmete töötlemisega, võin pidada nõu testimisasutuse ja/või WADA-ga, vastavalt vajadusele.